Canvas & more
Balô (danh từ): túi có hai dây vắt qua vai để đeo trên lưng.
Kích thước đa dạng

Box Backpack

420.000 VNĐ

Pocket

550.000 VNĐ

Schooling

320.000 VNĐ

Egg

290.000 VNĐ

Rolling

390.000 VNĐ

Square Back

400.000 VNĐ

Outing

350.000 VNĐ

Triangle

320.000 VNĐ

Water Back

390.000 VNĐ

Girlfriend Backpack

350.000 VNĐ

Milk Box

240.000 VNĐ

Circle

320.000 VNĐ

Roadtrip

390.000 VNĐ